پوستر فیلم  اون یکی ها

اون یکی ها

.1ساعت و32دقیقه
فیلم «اون یکی ها» داستان دو کارآگاه پلیس است که در شهر نیویورک امریکا زندگی می کنند و به دنبال فرصت هایی هستند تا بهترین پلیس های شهر شناخته شوند در صورتی که درگیر داستانی فراتر از انتظارشان می شوند.
تصاویر و جزییات

عوامل سازنده فیلم اون یکی ها

Adam McKay
Chris HenchyAdam McKay
Jon Brion
Brent White

خلاصه محتوا

فیلم «اون یکی ها» داستان دو کارآگاه پلیس است که در شهر نیویورک امریکا زندگی می کنند و به دنبال فرصت هایی هستند تا بهترین پلیس های شهر شناخته شوند در صورتی که درگیر داستانی فراتر از انتظارشان می شوند.