پوستر فیلم  حاج ابوالقاسم قناد و پسران

حاج ابوالقاسم قناد و پسران

Haj Abiolghasem Ghanad va Pesaran

مستندایرانی
.24دقیقه
مستند «حاج ابوالقاسم قناد و پسران» به معرفی شغل نقل پزی و یکی از خوشنامان این صنف، «حاج ابوالقاسم» می پردازد و مشاغل قدیمی را بررسی می کند و به تاری...

عوامل سازنده مستند حاج ابوالقاسم قناد و پسران

مهرداد خاکی
مسعود کارگر
مهرداد خاکی
مهرداد خاکی

درباره مستند حاج ابوالقاسم قناد و پسران

مستند «حاج ابوالقاسم قناد و پسران» به معرفی شغل نقل پزی و یکی از خوشنامان این صنف، «حاج ابوالقاسم» می پردازد و مشاغل قدیمی را بررسی می کند و به تاریخچه ی نقل و نقل پزی اشاره می کند.