پوستر فیلم  پشت شیشه: کودکان کار

پشت شیشه: کودکان کار

Behind the glass: working children

مستندایرانی
.53دقیقه
مستند «پشت شیشه: کودکان کار» به موضوع کودکان کار و عواقب ناشی از آن پرداخته است. و شخصیت اجتماعی این افراد در دوران بزرگسالی مورد بررسی قرار می دهد.

عوامل سازنده مستند پشت شیشه: کودکان کار

درباره مستند پشت شیشه: کودکان کار

مستند «پشت شیشه: کودکان کار» به موضوع کودکان کار و عواقب ناشی از آن پرداخته است. و شخصیت اجتماعی این افراد در دوران بزرگسالی مورد بررسی قرار می دهد.