دادگاه
بستن
پوستر فیلم  دادگاه

دادگاه

فیلم کوتاهایرانی
.7دقیقه
فیلم کوتاه «دادگاه» درباره فرمانده رزمنده گردان جنگ تحمیلی به نام «لطفی» است. او سال های درازی در جنگ حضور داشته و دارد. لذا نمی تواند کفالت همسرش را قبول کند بنابر این تصمیم دارد به دادگاه رفته و از همسرش طلاق بگیرد.
تصاویر و جزییات

عوامل سازنده فیلم کوتاه دادگاه

خلاصه محتوا

فیلم کوتاه «دادگاه» درباره فرمانده رزمنده گردان جنگ تحمیلی به نام «لطفی» است. او سال های درازی در جنگ حضور داشته و دارد. لذا نمی تواند کفالت همسرش را قبول کند بنابر این تصمیم دارد به دادگاه رفته و از همسرش طلاق بگیرد.